DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
AKTUALNOŚCI

 

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Minister Edukacji Narodowej do rodziców.


Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy 
o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci
.

Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom,  oraz przekazany na najbliższych zebraniach.

 

Z poważaniem


Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny

 

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów

 List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

 
RODO - obowiązek informacyjny
PLAN OBCHODÓW 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI
KOMUNIKAT - DOBRY START
  


 

„LABORATORIUM KOMPETENCJI

- PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI OGÓLNEJ WIEJSKIEJ

GMINY SADLINKI POPRZEZ WSPARCIE UCZNIÓW ORAZ NAUCZYCIELI

W ROZWIJANIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH WYMAGANYCH

NA RYNKU PRACY”.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

na lata 2014-2020

Oś 3 – Edukacja,

Działanie 3.2 Edukacja Ogólna,

Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej

 

Laboratorium kompetencji...strona UG Sadlinki
 


   Użytek ekologiczny - tablica   Prezentacja Las Łęgowy.pdf


Udział w międzynarodowym projekcie Erasmus

W tym roku wybrani uczniowie klasy II i III gimnazjum uczestniczą w międzynarodowym projekcie Erasmus. Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W naszej szkole Erasmus powiązany jest z projektem edukacyjnym Meet my village, który realizują uczennice klasy II gimnazjum - więcej informacji na jego temat można znaleźć na stronie internetowej:                                  http://meetmyvillage.blogspot.com.

Natomiast prace wykonane bezpośrednio pod program Erasmus obejrzeć można w zakładce “Nebrowo W.” na stronie Me, city: http://www.memycity.com/nebrowo/nggallery/page/1 Zapraszamy do śledzenia postępów projektu i zapoznawania się z działaniami uczniów.

 

Natalia Moch-Kaczuba
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  I GIMNAZJUM W NEBROWIE WIELKIM
 

W I semestrze roku szkolnego 2014/2015 w naszej szkole odbyła się ewaluacja zewnętrzna. Zgodnie z rozporządzeniem sprawdzano spełnianie wymagań we wszystkich obszarach działalności szkoły podstawowej i gimnazjum.

Ewaluacja całościowa obejmuje obszary:

1.    Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

2.    Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

3.    Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

4.    Uczniowie są aktywni.

5.    Respektowane są normy społeczne.

6.    Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

7.    Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8.    Promowana jest wartość edukacji.

9.    Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportami z ewaluacji.
  Linki do raportów:

Szkoła Podstawowa - http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000665361149.pdf
 

Gimnazjum - http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000665450140.pdf