„Równy start – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych
dzieci klas I –III szkół podstawowych Gminy Sadlinki”


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

               Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Sadlinkach
i w Nebrowie Wielkim.
 Całkowita wartość projektu wynosi: 84.396,00 zł. w tym Szkoła Podstawowa
w Nebrowie Wielkim: 30.000,00 zł.,
z czego 15.600,00 zł zostało wydatkowane na pomoce dydaktyczne.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
od 01 lipca 2011 r. do 31 lipca 2012 r.

Zajęcia realizowane w ramach projektu:

 •  Zajęcia dla dzieci z ryzykiem dysleksji – „Wesołe ortografki”
  –  prowadzi pani Łucja Koncicka,

 • Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne „Edukacja przez ruch i zabawę”
  -  prowadzi pani Łucja Koncicka,

 • Zajęcia logopedyczne
  –  prowadzi pani Anna Michalska,

 • Gimnastyka korekcyjna
  –   prowadzi pan Wojciech Hermaszewski,

 • Zajęcia teatralne
  -  prowadzi pani Małgorzata Januszewska,

 • Koło plastyczne – „Mały artysta”
  -  prowadzi pani Marzena Pomianowska,

 • Zajęcia matematyczne- Matematyczne Asy 
  - prowadzi pani Marzena Pomianowska,

 • Koło języka angielskiego  - „Mały poliglota”
  -  prowadzi pani Sylwia Kaliszewska,

 • Zajęcia  przyrodniczo-ekologiczne – „Co w trawie piszczy – klub młodego przyrodnika”
  –  prowadzi pani Mirosława Torbowska.

 Projektem objęte są wszystkie dzieci  z klas I-III  szkoły podstawowej.

Galeria zdjęć z projektu